Polityka prywaności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

STRONY

www.transatlantyk.org

Ten dokument zawiera informacje o tym, w jaki sposób, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe, które podają Państwo w związku z korzystaniem ze Strony dostępnej pod adresem www.transatlantyk.org, dokonywaniem za jej pośrednictwem rejestracji oraz w związku z kontaktem z jej administratorem. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

§ Definicje

 1. Poniżej wymienione słowa mają na potrzeby tego dokumentu następujące znaczenie:
 • Administrator administratorem Danych Osobowych jest Fundacja „Transatlantyk Festival” z siedzibą w Łodzi, adres siedziby: Plac Wolności 5,
  91-415 Łódź, KRS: 0000557292, NIP: 7252086370, REGON: 361487979, adres e-mail do kontaktu: [email protected].
 • Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu osoby przeglądające strony internetowe Administratora, które umożliwiają przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych na urządzeniu, w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych Administratora, monitorowania ruchu na takich stronach i pozyskiwania w ten sposób informacji o sposobie korzystania z takich stron, co służy potrzebom analitycznym i statystycznym Administratora.
 • Dane Osobowe są to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii, przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony.
 • Konkurs – jeden z organizowanych przez Administratora w ramach odbywającego się w dniach od 1.10.2020 r. do 8.10.2020 r. festiwalu „Transatlantyk Festival 2020” konkursów, których regulaminy dostępne są w ramach Strony.
 • Polityka Prywatności – ten dokument.
 • Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony, dostępny pod adresem: transatlantyk.org.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które formułuje obowiązki Administratora i Państwa uprawnienia.
 • Strona – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.transatlantyk.org.
 1. Pozostałe terminy zapisane dużą literą, jeżeli kontekst wyraźnie nie stanowi inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2 Kontakt

     1. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie, na adres siedziby Administratora: Fundacja „Transatlantyk Festival”, Plac Wolności 5, 91-415 Łódź oraz mailowo na adres e-mail: [email protected].
     2. W przypadku kontaktu w sprawie przetwarzania Danych Osobowych prosimy, żeby w miarę możliwości zamieścić w tytule wiadomości e-mail lub jako adnotację na kopercie słowa „Dane Osobowe” lub podobne oznaczenie wskazujące na sprawę dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych.

  § 3 Zakres, cel i podstawa przetwarzania

   1. Administrator przetwarza Dane Osobowe podawane w trakcie rejestracji w ramach Strony oraz w ramach prowadzenia Konta, jak również niezbędne celem dostarczanie usługi newslettera, do których należą w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
   2. W ramach Strony możliwe jest podanie w ramach dedykowanych formularzy zgłoszeniowych Danych Osobowych na potrzeby zgłoszenia do Konkursu. Zasady przetwarzania Danych Osobowych w ramach Konkursu określone są odrębnym dokumentem dostępnym na Stronie w części dotyczącej Konkursu.
   3. Jeżeli w ramach Strony podawane są jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko lub adres e-mail), musi to następować jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i za zgodą i wiedzą tych osób.
   4. Administrator przetwarza Dane Osobowe:
    1. przekazane w  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego – w celu wykonania umowy o prowadzenie Konta; podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o prowadzenie Konta (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), zaś w przypadku Danych Osobowych podawanych dobrowolnie w ramach Konta – podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    2. przekazane w związku z zamówieniem usługi dostarczania newslettera – w celu wykonania umowy o wykonanie Usługi dostarczania newslettera, podstawą jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    3. przekazane w związku ze złożeniem reklamacji – w celu jej rozpatrzenia; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na możliwości ustosunkowania się do reklamacji i wykonania obowiązku prawnego udzielenia odpowiedzi na reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    4. pozostawione przez osoby oglądające profile Administratora w mediach społecznościowych – w celu umożliwienia Administratorowi aktywności w ramach tych profili, w tym przekazywania informacji osobom odwiedzającym te profile, w celach statystycznych i analitycznych; podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu działalności Administratora, reagowaniu na kontakt ze strony osób odwiedzających jego profile (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym wskazane cele i podstawy nie odnoszą się i nie obejmują przetwarzania  danych  osobowych  przez  administratorów samych serwisów, w których prowadzone są profile.
   5. Dane Osobowe przetwarzane w ramach Strony lub profili Administratora w mediach społecznościowych mogą być także przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, bądź w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, w szczególności w przypadku naruszenia Regulaminu. W takim przypadku podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona jego praw (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
   6. Podanie Danych Osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na Stronie jako wymagane jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta. Podanie Danych Osobowych wskazanych jako obowiązkowe w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi dostarczania newslettera. Niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tych umów oraz Usług. Podanie danych wskazanych w Regulaminie jako niezbędne do złożenia reklamacji jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.

   § 4 Czas przechowywania Danych Osobowych

   1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie Usług dotyczących prowadzenia Konta oraz dostarczania newslettera. Po zakończeniu trwania umowy o prowadzenie Konta lub dostarczania newslettera, Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych związanych z zawarciem i wykonaniem tych umów. Dane Osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z profili Administratora w mediach społecznościowych przetwarzane będą przez czas prowadzenia tych profili, bądź – jeśli nastąpi to wcześniej – usunięcia konta osoby, której Dane Osobowe dotyczą z tych serwisów społecznościowych.
   2. Dane Osobowe przetwarzane w związku z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie na cele analityczne i statystyczne, przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zamknięcia Strony.
   3. Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
   4. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

   § 5 Odbiorcy danych

   1. Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty, z których Administrator korzysta w związku ze świadczeniem Usług, w szczególności dostawcy usług IT (e-mail, hosting) oraz przedsiębiorstwa realizujące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne i doradcze.
   2. Dane Osobowe Użytkowników w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

   § 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

   1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;
    2. prawo do żądania sprostowania swoich Danych Osobowych;
    3. prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
    4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;
    5. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych;
    6. prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadku, w którym takie Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
    7. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. w przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
   2. Uprawnienia wskazane powyżej są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO, które określają szczegółowo warunki i zakres korzystania z wymienionych uprawnień i ograniczenia w korzystaniu z nich.

   § 7 Cookies

   1. Cookies nie służą do identyfikacji konkretnych osób, jednak dane takie jak identyfikator pliku cookie i informacje zebrane przez Cookies (np. adres IP), mogą w połączeniu z innymi danymi stanowić Dane Osobowe, wtedy ich administratorem jest Administrator.
   2. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa powyżej, w przypadku Cookies instalowanych za zgodą osoby odwiedzającej Stronę, jest zgoda takiej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku Cookies niezbędnych do funkcjonowania Strony, podstawą przetwarzania jest niezbędność do świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu Strony Użytkownikom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   3. Cookies po upływie okresu swojej ważności, uzależnionego od przeznaczenia, zostają automatycznie usunięte wraz z zawartymi w nim danymi. Przed upływem okresu ważności Cookies można samodzielnie usunąć Cookies ze swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki.
   4. Za wyjątkiem Cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika Strony Usług drogą elektroniczną, w przypadku których zgoda nie jest wymagana, zapisywanie na urządzeniu Cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Udzielenie i wycofanie zgody, jak również określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies, w tym ich całkowite blokowanie, następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W razie zablokowania Cookies niezbędnych do funkcjonowania Strony, może ona ze względów technologicznych nie funkcjonować prawidłowo.
   5. Administrator w ramach Strony korzysta z następujących rodzajów Cookies:
    1. Cookies Techniczne, służące do tego, żeby umożliwić przeglądanie Strony, zapewnić jej bezpieczeństwo i umożliwić dostęp do Usług świadczonych w ramach Strony; ważność takich Cookies jest bardzo krótka, zazwyczaj trwa tyle, ile jedna sesja, a w przypadku ich zablokowania możliwa jest utrata możliwości wyświetlania Strony lub korzystania z Usług dostępnych za jej pośrednictwem;
    2. Cookies służące badaniu oglądalności witryn, które umożliwiają uzyskanie statystyk odwiedzin; ważność takich Cookies zazwyczaj nie przekracza 13 miesięcy, a ich zablokowanie nie ma wpływu na korzystanie ze Strony.

   § 8 Dodatkowe informacje

   1. Strona wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje Cookies przechowywane na komputerze i pozwalające na korzystanie ze Strony. Informacje o sposobie korzystania ze Strony są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Strona wykorzystuje anonimizację IP, co oznacza, że adres IP konkretnego Użytkownika Strony zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania Strony przez Użytkownika, aby tworzyć raporty o aktywności w ramach Strony oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Strony oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi Danymi Osobowymi zbieranymi przez Google.
   2. W ramach Strony mogą być również gromadzone dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście na Stronę. Niektóre podstrony w ramach Strony mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
   3. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników Strony, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych oraz administrowaniu i udoskonalaniu Strony. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek Danymi Osobowymi Użytkowników.

   § 9 Postanowienia końcowe

   1. Dane Osobowe nie będą profilowane.
   2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, w szczególności Dane Osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy są szyfrowane.
   3. Polityka Prywatności może podlegać zmianom.
   4. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2020 r.

   Ta strona używa plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich zapisywanie.